Protector

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Hoarde de extratere?tri malefic atac? planeta noastr? mic?! Ace?ti extratere?tri mici ?i verzi au r?pit toate mu?tele de p...